Juridische informatie

Bescherming persoonsgegevens

Cooperation Of Energy / COE verwerkt persoonsgegevens in de COEPower & COEHandel software applicaties. Vaak wordt de afkorting "app" gebruikt als een van deze applicaties wordt bedoeld.

Doelstelling

In de COEPower & COEHandel applicaties worden gegevens van de woningen van particulieren verzameld met als doel om het functioneren (“efficiency" & “effectiveness") van deze installaties te monitoren en te kunnen adviseren over energie gebruik.

"Efficiency"
Beschrijft de werking van een installatie ten opzichte van het optimale of gemiddelde maar vergelijkbare installatie.

"Effectiveness"
Beschrijft in welke mate een installatie bijdraagt aan het totale nut. Bijvoorbeeld de mate waarin een installatie bijdraagt aan de totale warmtebehoefte.

"Advies"
Zijn alle acties die er op gericht zijn om het doel, energiebesparing te realiseren.

Gegevens (=data) verwerkingen

Gegevens over privé personen (de bewoners) worden alleen verzameld om met deze personen te kunnen communiceren en ze relevant advies te kunnen gegeven. Door deze gegevens is het mogelijk om rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren zoals toon en kleur van communicatie en behoefte aan comfort. In COEPower wordt geen informatie verzameld met betrekking tot de afkomst, ras, godsdienst- en levens overtuigingen, strafblad, psychische en fysieke gesteldheid en seksuele voorkeuren van personen.

De gegevens worden verwerkt om in het eerder beschreven doel te voorzien. Privé gegevens worden niet gedeeld met andere of derden partijen zonder toestemming van de persoon in kwestie.

Bron van de gegevens

Particulieren
Gegevens die de persoon zelf invoert  of andere bewerkingen direct in de COEPower app.

Digitale meter
Energie (Elektriciteit en Gas) verbruiksgegevens die via de netwerk beheerder uitgelezen en waarvoor wordt voldaan specifieke voorwaarden beschreven onder ODA.

Installateur
Gegevens over de woning, installaties en contact gegevens van de bewoners die zijn verzameld ten behoeve van de orderverwerking en het installatieproces.

Publieke bronnen
Algemene gegevens die publiek beschikbaar worden gemaakt zoals van het KNMI (weer), de overheden (subsidies, kenmerken van postcode gebieden) e.d.. Er worden geen algemene gegevens van particulieren verzameld en/of toegevoegd aan het kenmerken van een particulier (= privé persoon).

Start van de software diensten en gegevens verwerking

Gegevens worden pas verwerkt nadat een bedrijf of particulier de gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd en daarvoor toestemming heeft verleend. Voor bedrijven verwerkt COE gegeven over woningen en privé gegevens onder een zogenaamde verwerkingsovereenkomst. Deze verwerkingen zijn altijd in lijn met de algemene uitgangspunten zoals op deze pagina beschreven. COE doet expliciet niet aan  "random" gegevensverzameling van privé personen. 

Opzegging software diensten en recht op vergetelheid

Bedrijven en particulieren kunnen de software dienst beëindigen onder de daar voor van toepassing zijnde voorwaarden beschreven in de gebruikersvoorwaarden. Bij opzegging zullen privé gegevens worden verwijderd in lijn met de daar voor geldende wettelijke voorschriften.

ODA - Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders

Gegevens over energiebedrijf geregistreerd via de digitale meter worden pas verwerkt na expliciete toestemming van de particulier (bewoner). Dit is in lijn met de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters (Gedragscode Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) van Persoonlijke Meetgegevens uit Slimme Meters 2016).

Voor meer informatie over deze gedragscode wordt verwezen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/gedragscode_verwerking_door_overige_diensten_aanbieders_20160622.pdf

Cookies e.d.

Het doel van de website van COE (COE070.nl) is het verschaffen van informatie over de producten en de doelstellingen van het bedrijf. COE gebruikt geen cookies of soortgelijke technieken om persoonsgegevens te verzamelen. Wel wordt er algemene informatie verzameld over het gebruik van de website maar deze wordt niet aan personen gekoppeld. 

Eindgebruikerslicentie voor COE software

Definitie, COE software betreft de applicaties van de Cooperation Of Energy / COE meer specifiek COEHandel  voor bedrijven en organisaties en COEPower voor particulieren. Met“App” worden in de onderstaande tekst deze applicaties bedoeld. 

1. Scope van de licentie

1.1. Cooperation Of Energy (COE) verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van COE software ("u") een gebruiksrecht voor deze App. Dit recht is beperkt tot gebruik door u binnen uw bedrijf of instelling.

1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

1.3. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om COE software te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.

1.4. Het is niet toegestaan om:

  • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;

  • de App in kopie te geven aan derden;

  • de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;

  • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

  • aanduidingen van Cooperation Of Energy (COE) als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.5. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

1.6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

1.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.

1.8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore,Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

2. Intellectuele eigendom

2.1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Cooperation Of Energy (COE). U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

2.2. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze vindt u in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.

3. Tegenprestatie

3.1. Voor het gebruiksrecht is gedurende de looptijd van deze overeenkomst een periodieke betaling verschuldigd. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Cooperation Of Energy (COE).

3.2. Cooperation Of Energy (COE) is gerechtigd de periodieke vergoeding eens per kalenderjaar te herzien. U ontvangt hier uiterlijk twee maanden van tevoren bericht over.

4. Persoonsgegevens

4.1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat te vinden is op COE070.nl/terms.

5. Updates

5.1. Cooperation Of Energy (COE) brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

5.2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

5.3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is COEHandel afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover Cooperation Of Energy (COE) geen controle heeft. Cooperation Of Energy (COE) is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

6. Ondersteuning

6.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.

6.2. Cooperation Of Energy (COE) zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of email (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). Cooperation Of Energy (COE) doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

7. Garanties en aansprakelijkheid

7.1. Cooperation Of Energy (COE) garandeert zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Cooperation Of Energy (COE) mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.

7.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Cooperation Of Energy (COE) jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met COEHandel.

7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Cooperation Of Energy (COE). Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

7.4. De App communiceert via internet met een server onder beheer van Cooperation Of Energy (COE) om de dienst te kunnen leveren. Cooperation Of Energy (COE) spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Cooperation Of Energy (COE) updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Cooperation Of Energy (COE) doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.

7.5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore.

7.6. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Google Play.

8. Duur van de overeenkomst

8.1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan een jaar van kracht.

8.2. Tenzij uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de licentie wordt opgezegd, wordt deze verlengd met steeds eenzelfde periode.

8.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, dan wel indien uw bedrijf in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

8.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van COE software te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van COE software verwijderen van al uw systemen.

9. Overige bepalingen

9.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cooperation Of Energy (COE) gevestigd is.

9.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.4. Cooperation Of Energy (COE) mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op COE software van haar overneemt.